Univerzitetni študij Elektroenergetike vam bo podal odgovor na to in še marsikatero drugo vprašanje. Dotika se več področij, glavne teme pa so seveda proizvodnja, prenos in razdeljevanje električne energije. Elektroenergetski sistemi so največji sistemi, kar jih je kdajkoli ustvaril in obvladoval človek. Ravno upravljanje s strojem takšnih dimenzij pa zahteva veliko znanja in usposobljene ljudi. Takšno elektroenergetiko, kot jo poznamo danes, so pomagale v preteklosti oblikovati številne znane osebnosti, kot so Nikola Tesla, Thomas Edison in George Westinghouse. Vendar elektroenergetika še zdaleč ni obstala v njihovem času. Stalno večanje porabe, uvajanje sodobnih tehnologij, novih virov energije, novih materialov, okoljske zahteve ter uvedba trga z električno energijo so dejavniki, ki stalno spreminjajo področje elektroenergetike.


Študij elektroenergetike je izredno zanimiv in raznovrsten. Začetno splošno znanje o energetiki se v višjih letnikih nadgradi s specifičnim strokovnim znanjem o načinih proizvodnje električne energije, o delovanju elektroenergetskega sistema in njegovi zaščiti ter vodenju, o trgovanju z električno energijo, o kakovosti električne energije in tudi o posebnostih visoke napetosti.


Študenti se tekom študija seznanijo tako z razvojem novih tehnologij na področju konvencionalnih virov, kot so hidroelektrarne, termoelektrarne in jedrske elektrarne, pa tudi s trendi razvoja obnovljivih virov energije (sončna, vetrna, geotermalna energija, ipd.). Obnovljivi viri energije bodo zaradi vse strožjih okoljskih zahtev glede izpustov toplogrednih plinov močno vplivali na razvoj elektroenergetskih sistemov v prihodnje. Posebno področje zajema tudi načrtovanje elektroenergetskega sistema, in sicer od največjih generatorjev, preko omrežja, vse do porabnikov, kjer se študenti srečajo tudi z inštalacijami in s svetlobno tehniko. Pomemben del sodobne elektroenergetike in seveda tudi študija elektroenergetike je tudi trgovanje z električno energijo in ekonomika poslovanja.


Elektroenergetiki se veliko ukvarjamo tudi z računalniki in računalniškimi simulacijami. Zaradi velikosti elektroenergetskega sistema in njegove pomembnosti za vsakdanje življenje pa tudi zaradi visoke cene naprav, inženirji namreč zelo težko izvajamo poskuse in testiranja na realnem omrežju. Za spoznavanje delovanja elektroenergetskega sistema se uporablja najboljša računalniška orodja, ki so na voljo in ki močno olajšajo vse postopke. Pridobljena znanja si študenti utrdijo tudi na strokovnih ekskurzijah. Ekskurzije nudijo študentom ogled in vpogled v delovanje nekaterih izjemnih energetskih objektov v naši državi in tudi v tujini. Tisti študenti, ki se želijo že med študijem spopasti z realnimi problemi, so vedno dobrodošli kot sodelavci na projektih, ki potekajo v laboratorijih katedre za elektroenergetske sisteme in naprave.


Univerzitetni študij elektroenergetike nudi kakovostno podlago za nadaljnji študij in odpira vrata podjetij tako v elektrogospodarstvu, kot tudi v drugih panogah industrije, saj strokovnjake za energetiko potrebujejo praktično povsod. Zaradi širokega razpona znanja, ki ga po končanem univerzitetnem študiju pridobi elektroenergetik, naši diplomanti hitro najdejo pot do vodilnih položajev v podjetjih. Iskani in cenjeni so tudi v tujini, kar dodatno širi spekter možnosti za zaposlitev in oblikovanje poslovne ali strokovne kariere. Ponujajo se tudi novi strokovni in poslovni izzivi, saj naš kader trenutno spada med najbolj iskane kadre v gospodarstvu.


V bližnji prihodnosti pričakujemo še dodatno povečanje potreb po kadru z elektroenergetsko izobrazbo, saj bo v naslednjih letih zaradi novega investicijskega cikla v energetsko oskrbo na državnem nivoju v to področje vloženega veliko denarja. (Termoelektrarna Šoštanj, Jedrska elektrarna JEK2, plinska elektrarna Kidričevo, obnovljivi viri v smislu "20-20-20 do 2020").


Oskrba z električno energijo namreč predstavlja gonilo celotne moderne družbe.


Vaša odločitev je tista, ki vas lahko pripelje na pot želenega uspeha, naša naloga pa je, da vas nanjo ustrezno pripravimo.